page_banner

Správy

Ako predchádzať potenciálnym nebezpečenstvám pri prevádzke zásobníkov vysokočistého čpavku?

Nádrž na skladovanie tekutého amoniaku

Kvapalný amoniak je zaradený do zoznamu nebezpečných chemikálií pre svoje horľavé, výbušné a toxické vlastnosti.Podľa „Identifikácie hlavných nebezpečných zdrojov nebezpečných chemikálií“ (GB18218-2009) predstavuje kritický skladovaný objem amoniaku väčší ako 10 ton*** hlavný zdroj nebezpečenstva.Všetky zásobníky na kvapalný amoniak sú klasifikované ako tri typy tlakových nádob.Teraz analyzujte nebezpečné vlastnosti a nebezpečenstvá počas výroby a prevádzky zásobníka na kvapalný amoniak a navrhnite niektoré preventívne a núdzové opatrenia na predchádzanie nehodám.

Analýza nebezpečenstva zásobníka kvapalného amoniaku počas prevádzky

Nebezpečné vlastnosti amoniaku

Amoniak je bezfarebný a priehľadný plyn štipľavého zápachu, ktorý sa ľahko skvapalňuje na kvapalný amoniak.Amoniak je ľahší ako vzduch a ľahko rozpustný vo vode.Keďže kvapalný amoniak ľahko prchá do plynného amoniaku, keď sa amoniak a vzduch zmiešajú do určitého pomeru, môže byť vystavený otvorenému ohňu, maximálny rozsah je 15-27%, v okolitom vzduchu dielne ***** *Prípustná koncentrácia je 30 mg/m3.Unikajúci plynný čpavok môže spôsobiť otravu, podráždenie očí, sliznice pľúc, pokožky a hrozí nebezpečenstvo poleptania chemickým chladom.

Analýza rizík výrobného a prevádzkového procesu

1. Kontrola hladiny amoniaku
Ak je rýchlosť uvoľňovania amoniaku príliš vysoká, ovládanie hladiny kvapaliny je príliš nízke alebo iné poruchy ovládania prístroja atď., syntetický vysokotlakový plyn unikne do skladovacej nádrže kvapalného amoniaku, čo spôsobí pretlak v skladovacej nádrži a veľké množstvo úniku amoniaku, ktorý je mimoriadne škodlivý.Kontrola hladiny amoniaku je veľmi kritická.

2. Skladovacia kapacita
Skladovacia kapacita zásobníka kvapalného amoniaku presahuje 85 % objemu zásobníka a tlak presahuje rozsah kontrolného indexu alebo sa operácia vykonáva v inverznej nádrži na kvapalný amoniak.Pri nedodržaní postupov a krokov v prevádzkovom poriadku dôjde k úniku pretlaku***** *nehoda.

3. Kvapalná čpavková náplň
Pri plnení kvapalného amoniaku sa prepĺňanie nevykonáva v súlade s predpismi a odstrel plniaceho potrubia spôsobí úniky a nehody s otravou.

Analýza nebezpečenstva zariadení a zariadení

1. Konštrukcia, kontrola a údržba nádrží na skladovanie kvapalného amoniaku chýbajú alebo nie sú na svojom mieste a bezpečnostné príslušenstvo, ako sú hladinomery, tlakomery a bezpečnostné ventily, sú chybné alebo skryté, čo môže viesť k nehodám s únikom nádrže.

2. V lete alebo pri vysokých teplotách nie je zásobník na kvapalný amoniak podľa potreby vybavený markízami, pevným chladiacim sprejom na vodu a inými preventívnymi zariadeniami, ktoré spôsobia pretlakový únik zásobníka.

3. Poškodenie alebo zlyhanie ochrany pred bleskom a antistatických zariadení alebo uzemnenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom do zásobníka.

4. Zlyhanie alarmov výrobného procesu, blokovania, núdzového odľahčenia tlaku, alarmov horľavých a toxických plynov a iných zariadení spôsobí havárie s únikom pretlaku alebo zväčšenie skladovacej nádrže.

Opatrenia na prevenciu nehôd

Preventívne opatrenia pre prevádzku výrobného procesu

1. Prísne implementujte prevádzkové postupy
Venujte pozornosť prevádzke vypúšťania čpavku v syntetických čapoch, kontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a separáciu čpavku, udržiavajte hladinu kvapaliny stabilnú v rozsahu 1/3 až 2/3 a zabráňte príliš nízkej hladine kvapaliny resp. príliš vysoká.

2. Prísne kontrolujte tlak v zásobnej nádrži na kvapalný amoniak
Zásobný objem kvapalného amoniaku nesmie presiahnuť 85 % objemu zásobnej nádrže.Počas normálnej výroby by sa nádrž na skladovanie kvapalného amoniaku mala regulovať na nízkej úrovni, vo všeobecnosti do 30 % bezpečného plniaceho objemu, aby sa zabránilo skladovaniu amoniaku v dôsledku teploty okolia.Zvyšujúca sa expanzia a zvýšenie tlaku spôsobí pretlak v zásobníku.

3. Bezpečnostné opatrenia pre plnenie kvapalným amoniakom
Pracovníci, ktorí inštalujú čpavok, by mali pred nástupom do funkcie absolvovať odborné bezpečnostné školenie a školenie.Mali by byť oboznámení s výkonom, charakteristikami, prevádzkovými metódami, štruktúrou príslušenstva, pracovným princípom, nebezpečnými charakteristikami kvapalného amoniaku a opatreniami na núdzové zaobchádzanie.

Pred naplnením by sa mala overiť platnosť certifikátov, ako je kontrola fyzickej kontroly nádrže, licencia na používanie cisterny, vodičský preukaz, osvedčenie o sprievode a povolenie na prepravu.Bezpečnostné príslušenstvo by malo byť úplné a citlivé a kontrola by mala byť kvalifikovaná;tlak v cisterne pred plnením by mal byť nízky.menej ako 0,05 MPa;mal by sa skontrolovať výkon čpavkového pripojovacieho potrubia.

Personál, ktorý inštaluje amoniak, by mal prísne dodržiavať prevádzkové postupy zásobníka kvapalného amoniaku a pri plnení dbať na to, aby objem plnenia nepresahoval 85 % objemu zásobníka.

Pracovníci, ktorí inštalujú čpavok, musia nosiť plynové masky a ochranné rukavice;miesto by malo byť vybavené protipožiarnym a plynovým zariadením;pri plnení nesmú opustiť miesto a posilniť kontroly tlaku cisterny, tesnosti prírub potrubí a pod., plyn z cisterny podľa potreby recyklovať do systému a nevypúšťať podľa vlastného uváženia.Ak dôjde k akejkoľvek abnormálnej situácii, ako je únik, okamžite zastavte plnenie a podniknite účinné opatrenia, aby ste predišli neočakávaným nehodám.

Denne sa vykonávajú bežné kontroly zariadení na inštaláciu amoniaku, opatrení a postupov a vypracúvajú sa záznamy o kontrole a plnení.


Čas odoslania: 31. augusta 2021